VOF TWISTIM algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van TWISTIM. KVK nummer: 91952506
Geldig vanaf 13-11-2023


1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TWISTIM. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TWISTIM. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. U kunt dit ook downloaden als pdf.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TWISTIM behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 TWISTIM garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 Levering - Levering na betaling 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Heeft U iets snel nodig? Informeer dan naar de voorraad en levertijd. Indien wij iets niet voorradig mochten hebben kan de levertijd oplopen naar 2-4 weken. TWISTIM zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Alle op de internetsite en in documenten genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een juiste levertijd kan altijd opgevraagd worden bij TWISTIM.
2.4 TWISTIM levert niet onder rembours of achteraf betaling. Veilig en snel is betalen per iDEAL, of U kunt het te betalen bedrag overmaken op onze bankrekening.
2.5 Bij verzending dient een fysiek afleveradres opgegeven te worden. Onze transporteurs kunnen niet afleveren op een postbusnummer.
2.6 Voor het leveren van volumineuze goederen zoals daktenten en luifels e.d. zal onze transporteur in principe geen leverafspraak maken, en doorgaans 1 werkdag na afhalen afleveren.
2.7 Indien een verpakking bij het aanbieden beschadigd is, kunt U deze zending weigeren en via de vervoerder retourneren. Indien U de zending accepteerd dient een zichtbare beschadiging meteen bij de vervoerder met een aantekening gemeld te worden. En tevens dient een ontvangen beschadigde verpakking binnen 24 uur per email bij TWISTIM gemeld te worden met een foto van de beschadiging.
De ontvangen producten dienen meteen na ontvangst gecontroleerd te worden. Een beschadiging dient ook binnen 24 uur middels email en foto bij TWISTIM gemeld te worden. Anders vervalt claimrecht.
2.8 Indien aan de klant verzendkosten in rekening worden gebracht is levering DAP verzendadres.

3 Prijzen-kortingen - verzendkosten
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site, in documenten en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typ, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van typ-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn exclusief de verschuldigde BTW en eventuele in- uitvoerrechten, en andere kosten.
3.4 Indien er bij een bestelling een cadeau gegeven wordt door TWISTIM dan is dit niet in te wisselen tegen korting of een geldbedrag.
3.5 Prijzen zijn geldig tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst. Daarmee vervallen de oude prijzen automatisch. Hiervan krijgt U uiterlijk 7 dagen voor het ingaan bericht.
3.6 De eventuele dealer omzetbonus zal jaarlijks voor de kerst doorgegeven worden aan de kopende partij. In de week na de kerst, echter uiterlijk 31-12 van dat jaar kan het bedrag van de bonus gebruikt worden om een bestelling in die week (gedeeltelijk) te voldoen. Daarna vervalt de bonus. De bonus zal ook niet tegen andere zaken of contanten geruild kunnen worden.
3.7 Kortingsbonnen zijn alleen geldig indien deze ingedrukte of e-mail vorm persoonlijk aan U verstrekt zijn. Illegaal verkregen kortingen zullen door ons verwijderd worden uit de order, en maken de order rechtsongeldig TWISTIM is er dan niet aan gehouden om de klant in welke vorm van korting of dergelijke tegemoet te komen. De order wordt weer rechtsgeldig als de onterecht ingehouden korting alsnog door de koper voldaan wordt.
3.8 Verzendkosten en dropshipkosten hebben betrekking op de bestelling van een bepaald product voor een levering bij de dealer of de klant. Indien er meerdere artkelen besteld worden (bijvoorbeeld voor eigen voorraad) zullen de daadwerkelijke vrachtkosten doorberekend worden indien deze aanmerkelijk hoger zijn dan de op de website vermelde portokosten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meerdere dakkoffers, of een grote partij dakdragers etc. Dit geschied altijd in overleg tussen dealer en TWISTIM.


4 Recht van retour
4.1 Voor zover niet anders overeengekomen, heeft u na ontvangst van de bestelling bij TWISTIM geen recht om de koopovereenkomst te ontbinden of de goederen te retourneren. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal TWISTIM het ontbrekende alsnog leveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.
4.2 Bij eventueel vooraf overeengekomen retournering of ruiling bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
4.3 Bij een overeengekomen ruiling of retournering zal de koepr de producten op zijn kosten retourneren aan TWISTIM. Na akkoord ontvangst goederen zal TWISTIM een creditnota sturen welke met een volgende inkoop verrekend kan worden.
4.4 TWISTIM behoudt zich het recht voor om retourname kosten van 15% met een minimumbedrag van € 25.00 in rekening te brengen.

5 Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij TWISTIM dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TWISTIM. TWISTIM houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en de AVG wetgeving d.d. 25 mei 2018 en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, alleen gebruiken voor het verwerken en verzenden van orders.
5.2 TWISTIM respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 TWISTIM maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Uitsluitend indien U hiermee akkoord bent gegaan. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6 Garantie
6.1 TWISTIM garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
Voor nieuwe Daktenten, luifels en bijbehorende accessoires bedraagt de garantie termijn 24 maanden na aanschaf bij recreatief gebruikn. Uitgezonderd de bewegende delen.
6.2 De garantietermijn van TWISTIM komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. TWISTIM zal ten alle tijden de garantie doorspelen naar de fabrikant en samen met de fabrikant zorgen voor een correcte oplossing mocht zich een garantie voordoen. In deze is TWISTIM dus de intermediair tussen de klant en de fabrikant.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd, of indien niet het gebruikelijke onderhoud gepleegd is.

7 Offertes
7.1 Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. In een offerte opgegeven levertijden zijn behouden tussentijdse verkopen
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TWISTIM zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 5 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TWISTIM slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat eventueel aan hem verstrekte gegevens door TWISTIM gecontroleerd worden op juistheid.
U bent dus zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste artikelen en maten.

8 Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen TWISTIM en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door TWISTIM op haalbaarheid is beoordeeld. De overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke of digitale bevestiging door TWISTIM naar aanleiding van een gewijzigde status.
8.2 TWISTIM behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
8.3 Bij bestelling gaat U akkoord met de verkoopvoorwaarden van TWISTIM. TWISTIM wijst eventuele inkoopvoorwaarden van de kopende partij nadrukkelijk af en niet van toepassing.

9 Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van TWISTIM gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10 Overmacht
10.1 TWISTIM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KEFPRO (Verhuur en verkoop, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 TWISTIM behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TWISTIM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.Schade aan gekochte en of vervoerde materialen tijdens gebruik, vervolgschade.
11.1 Voor eventuele kosten en/of elke vorm van schade, waaronder ook te verstaan bedrijfsschade en/of persoonlij­ke ongevallen hoe ook ont­staan, welke aan de koper of derden worden toegebracht, draagt TWISTIM geen aansprake­lijkheid.
11.2 Indien de koper door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van de gekochte materialen, of hiermee vervoerde materialen, draagt TWISTIM voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijk­heid.
11.3 Bij schade of vervolgschade is TWISTIM nooit aansprakelijk voor een schadebedrag welke hoger is dan de betaalde bedrag van het te claimen product.

12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TWISTIMen koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Limburg kennis, tenzij TWISTIMer de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
 
 

TWISTIM voldoet aan de AVG wetgeving d.d. 25 mei 2018 en gebruikt alleen veilige cookies.
Accepteer geselecteerde cookies